תנאי שימוש

השימוש באתר זה בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הכניסה ו/או השימוש באתר זה מותנים בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר ובתכניו יעיד על הסכמתך כאמור.
 2. המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת לשימושו/ה העצמי בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי ו/או אחר, והוא/היא עושה כן על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת דקסל בע"מ ו/או החברות הקשורות לה (להלן: "דקסל פארמה") ו/או מי מטעמן.
 3. כל מידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול ו/או המלצה לתכשירי דקסל פארמה.
 4. אין להסתמך על התוכן והמידע שבאתר זה, לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך.
 5. השירותים והמידע באתר זה הינם כלליים ולא ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן יש לקרוא את עלון המידע המתלווה לכל מוצר של דקסל פארמה ולפנות לרופא לצורך קבלת טיפול רפואי ו/או ייעוץ אישי.
 6. האתר כולו על כל תכניו, הינו בבעלותה הבלעדית של דקסל פארמה. מלוא זכויות באתר, לרבות הקניין הרוחני הינן של דקסל פארמה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת דקסל פארמה מראש ובכתב.
 7. דקסל פארמה תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי הכניסה ו/או השימוש ו/או את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה דקסל פארמה בכלל ובהקשר זה בפרט.
 8. דקסל פארמה משקיעה מאמץ להבטחת אמינות ועדכניות המידע המופיע באתר; יחד עם זאת, דקסל פארמה אינה מתחייבת כי המידע המופיע באתר הוא המעודכן והשלם ביותר הקיים בנוגע לתחומים המסוקרים באתר.
 9. בעצם השימוש באתר המשתמש/ת מסכים/ה לכך כי דקסל פארמה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מפנייה לדקסל פארמה ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש/ת ע"י דקסל פארמה ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש/ת לא תהיה לו כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. המשתמש/ת פוטר/ת את דקסל פארמה ולא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע מאת דקסל פארמה ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ודקסל פארמה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/לה ע"י דקסל פארמה ו/או מי מטעמה.
 10. באתר זה ישנה אפשרות ליצירת קשר עם דקסל פארמה, גולש/ת אשר פנה/פנתה לדקסל פארמה דרך האתר, נותן/ת הסכמתו/ה מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו/ה זו תתועד ותישמר במערכת ניהול פניות של דקסל פארמה.
 11. פרטיות:
  1. השימוש באתר זה ו/או כל מידע שיימסר על ידך לדקסל פארמה באמצעות האתר, דוא"ל, פקס וכיו"ב (לרבות מידע רגיש ופרטי אודותייך ו/או אודות צד ג', שיימסר על ידך), עשוי לשמש לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית ועקב כך עלול להיות מועבר לצדדים שלישיים כמחויב על פי כל דין.
  2. לידיעתך, אינך מחויב/ת למסור פרטים כלשהם לדקסל פארמה. בעשותך שימוש באתר ו/או בעצם הפנייה לדקסל פארמה – הינך מתיר/ה לדקסל פארמה לעשות במידע שימוש ולהעבירו לצד ג' בכפוף לכל דין.
  3. דקסל פארמה חופשית להשתמש במידע זה לצורך ניתוחים והערכות סטטיסטיות, על מנת להבטיח שירות יעיל ולשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית כמחויב על פי חוק.
  4. על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

 

נא לא להשתמש באתר זה אם אינך מסכים/ה לתנאים הנ"ל.